Menu
Obec Klokoč
ObecKlokoč

Obec

Názov Klokoč

Pre niekoľko stoviek obyvateľov našej obce slovo Klokoč znamená domov, rodný kraj, malý, ale možno najkrajší kút sveta. Sprevádza ich pri návrate z práce, zo školy, od lekára, z ciest za nákupmi. Pripomína prežitú mladosť tým Klokočanom, ktorí z rôznych príčin opustili svoje rodisko.

Ľudia z blízkeho okolia pri počutí slova Klokoč si najčastejšie predstavia medokýš z niektorého klokočského minerálneho prameňa. Mnohým z nás pri slove Klokoč sa v mysli vybaví priezvisko, ktorého nositeľom bol predseda Slovenskej národnej rady Ondrej Klokoč. Našu dedinu navštívil počas mierových slávností v roku 1972.


Klokoč v literatúre

Miestny názov Klokoč sa nachádza i v slovenskej literatúre. Zvolenský rodák Jozef Cíger-Hronský ešte ako učiteľ dal v roku 1927 svojmu prvému románu názov Žltý dom v Klokoči.

kloko

 

Klokoč ako klokotanie

Kto by nechcel poznať, čo sa skrýva za menom rodnej dediny?

V súčasnosti pri výklade miestneho názvu Klokoč existujú dve domnienky. Jedna sa opiera o slovo klokoč vo význame klokotanie, bublanie, vrenie, vznikanie bublín pri vare tekutiny a vznikla na základe toho, že jeden z tunajších minerálnych prameňov má práve tieto alebo im podobné vlastnosti. Slovo klokoč v tomto význame sa vyskytuje v literárnej tvorbe Hurbana, Vajanského a tiež u Tatarku.


Ker klokoč

Ker klokoč

Druhá hypotéza o vzniku mena obce si na pomoc berie zástupcu rastlinnej ríše – ker s názvom klokoč.

Klokoč perovitý (Staphylea pinnata) je až päť metrov vysoký ker z čeľade klokočovitých s bielymi kvetmi. Jeho plodom je tobolka s tvrdými semenami, z ktorých sa v minulosti vyrábali ružence (pátričky).

Rastie divo v lesoch a kroví. Niekedy ho aj pestujú. Kvety sú strednej veľkosti (až 1,3 cm dlhé) v previsnutých strapcoch. Má zložené listy s piatimi jemne pílkovitými lístkami.


Osada Klokoč

V minulosti – ešte pred valašskou kolonizáciou – územie dnešného Klokoča pokrývali prirodzené lesy. Okrem prevládajúcich dubín a bučín sa tu darilo i ďalším stromom a krom.

Pozornosť okolitých obyvateľov upútal najmä ker klokoč, ktorý tu v hojnosti rástol na okraji lesa. Podľa neho dostala i meno osada drevorubačov a uhliarov, z ktorej sa postupne vyvinula dnešná obec Klokoč.


Menovci Klokoča

Podľa rovnomerného kra sa nazýva aj jedna z osád v neďalekej Zaježovej (tu voda neklokoce), ďalej vrch Klokoč (362m) v Krupinskej planine, jeho menovec v Malej Fatre, ako i ďalšie toponymá so základovým slovom klokoč, či už ide o sídlisko Klokočina v Nitre, o vrch Klokočina (550m) v Malých Karpatoch, alebo o miestne názvy Klokočov (3700 obyv.) v okrese Čadca, Klokočov (400 obyv.) v okrese Michalovce, Klokočovv Severomoravskom kraji, Klokočov vo Východočeskom kraji, Klokočí (Severomoravský kraj), Klokočná(Stredočeský kraj), tiež Klokočůvek v Severomoravskom kraji.

I blízke osady, obce a vrchy dostali mená podľa stromov a krov. Brestiny (brest), Breziny, Breznica, Brezovo (breza), Dúbrava, Dúbravy (dub), Chvojno (chvojina), Javor, Javorie (javor), Kalinka (kalina), Lieskovec (lieska), Tisovník (tis) a pod.

Spomenuté skutočnosti nás vedú k záveru, že názov obce Klokoč vznikol pravdepodobne od názvu rovnomenného kra. Nič na tom nemení ani skutočnosť, že ker klokoč perovitý sa tu v zmenených podmienkach už nenachádza.

Klokoč

 

Úradný názov obce

Úradný názov obce sa často menil.
V rokoch 1773 a 1863 až 1882 je doložený názov Klokocs (s maďarským pravopisom).
V roku 1786 Klokocsch (nemecký pravopis za panovania Jozefa II.).
V roku 1808 Klokocs i Klokoč, v rokoch 1888 – 1913 maďarský názov Hegyhát (čo znamená horský chrbát) a od roku 1920 sa už užíva len slovenský názov Klokoč.

Štatút obce

ŠTATÚT OBCE KLOKOČ
Účinnosť od: 1.7.2019

Obecné zastupiteľstvo v Klokoči na základe ustanovenia
§ 11 ods. 4 písm. k) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva tento

ŠTATÚT OBCE KLOKOČ
(ďalej len „Štatút“)

 

1. ČASŤ – OBEC

§ 1
Úvodné ustanovenia

(1) Štatút obce Klokoč upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi postavenie a pôsobnosť obce, práva a povinnosti jej obyvateľov, základné zásady hospodárenia obce a nakladania s jej majetkom, postavenie a pôsobnosť obecného zastupiteľstva a starostu ako orgánov obce, ich výkonných orgánov a organizačných útvarov, ich vnútornú štruktúru, formy a metódy ich činnosti, symboly obce, postup pri udeľovaní čestného občianstva, cien obce a odmien; ako i vzťahy obce k ostatným subjektom verejnej správy.

(2) Štatút obce Klokoč je základným normatívno-právnym a organizačným predpisom obce.
 

§ 2
Územie obce a postavenie obce

(1) Obec Klokoč je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, združujúci osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt.

(2) Územie obce Klokoč je územný celok, ktorý tvorí jedno katastrálne územie.

(3) Zmeny územia obce možno vykonať len v súlade so zákonom o obecnom zriadení a osobitnými právnymi predpismi.

(4) Obec Klokoč je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Obec Klokoč hospodári a nakladá aj s majetkom štátu, ktorý jej bol zverený v súlade s platnou právnou úpravou.

(5) Obci pri výkone samosprávy možno ukladať povinnosti a obmedzenia len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy.

 

§ 3
Symboly obce

(1) Obec Klokoč má vlastné symboly, ktorými sú erb obce, vlajka obce a pečať obce. Tieto symboly je obec povinná používať pri výkone samosprávy.

(2) Obec má symboly obce zapísané v Heraldickom registri Slovenskej republiky.

(3) Obsah erbu obce korení v historickej pečati z 18. storočia, ktorého obsah je doplnený o hovoriaci symbol Klokoča – ružu. Blazón erbu: v modrom štíte dvoma zlatými ratolesťami ovenčená strieborná zlatostredá a zlatokališná ruža prevýšená zlatou, perlami a rubínmi zdobenou a purpurom podšitou korunou. Erb obce je zobrazený v Prílohe č. 1. Strana 5 z 26

(4) Vlajka obce Klokoč pozostáva zo 4 pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej (2/6), červenej (1/6), bielej (1/6) a modrej (2/6). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi siahajúcimi do tretiny listu vlajky. Vlajka obce je zobrazená v Prílohe č. 2.

(5) Právnické osoby zriadené alebo založené obcou, iné právnické osoby a fyzické osoby môžu používať symboly obce len so súhlasom obce.

(6) Obec označuje erbom obce a vlajkou obce budovu, ktorá je sídlom orgánov obce, zasadaciu miestnosť obecného zastupiteľstva a úradnú miestnosť starostu obce.

(7) Obec používa odtlačok úradnej pečiatky s erbom obce a názvom obce na rozhodnutia, oprávnenia a osvedčenia skutočností vydaných pri výkone samosprávy.

 

§ 4
Obyvatelia obce

(1) Obyvateľom obce je osoba, ktorá má na území obce trvalý pobyt.

(2) Obyvateľ obce sa zúčastňuje na samospráve obce. Má právo najmä
a) voliť orgány samosprávy obce a byť zvolený do orgánu samosprávy obce,
b) hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce (miestne referendum),
c) zúčastňovať sa na zhromaždeniach obyvateľov obce a vyjadrovať na nich svoj názor a zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva,
d) obracať sa so svojimi podnetmi a sťažnosťami na orgány obce,
e) používať obvyklým spôsobom obecné zariadenia a ostatný majetok obce slúžiaci pre verejné účely,
f) požadovať súčinnosť pri ochrane svojej osoby a rodiny a svojho majetku nachádzajúceho sa v obci,
g) požadovať pomoc v čase náhlej núdze.

(3) Obyvateľ obce sa podieľa na rozvoji a zveľaďovaní obce a poskytuje pomoc orgánom obce. V súvislosti s tým je povinný
a) ochraňovať majetok obce a podieľať sa na nákladoch obce, vykonávať menšie obecné služby organizované obcou, ktoré sú určené na zlepšenie života, životného prostredia, ekonomických podmienok a sociálnych podmienok obyvateľov obce a sú vykonávané v záujme obce,
b) podieľať sa na ochrane a na zveľaďovaní životného prostredia v obci,
c) napomáhať udržiavať poriadok v obci,
d) poskytovať osobnú pomoc a vecnú pomoc pri záchranných prácach a odstraňovaní následkov mimoriadnej udalosti v obci.

(4) Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc.

(5) Na samospráve obce má právo podieľať sa aj ten, kto
a) má na území obce nehnuteľný majetok alebo v obci platí miestnu daň alebo miestny poplatok,
b) je v obci prihlásený na prechodný pobyt,
c) má čestné občianstvo obce.

(6) Osoby uvedené v odseku 5 nemajú právo voliť orgány samosprávy obce, právo byť volený do orgánov samosprávy obce a ani právo hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce (miestne referendum).

 

§ 5
Samospráva obce

(1) Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.

(2) Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba.

(3) Obec je povinná vykonávať svoje samosprávne funkcie vymedzené v zák. č. 369/1990 Zb., najmä v § 4 ods. 3, v ďalších osobitných zákonoch a všeobecne záväzných právnych predpisoch.

(4) Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce prostredníctvom: a) orgánov obce, b) miestnym referendom, c) zhromaždením obyvateľov obce.

(5) Obec môže na zabezpečenie účasti obyvateľov na samospráve obce využívať aj iné vhodné formy, ako sú napr. informatívne stretnutia, zhromaždenia a pod. Pri ich realizácii však musia byt splnené podmienky uvedené v osobitných právnych predpisoch.

(6) Obec pri plnení úloh samosprávy spolupracuje s podnikateľskými, inými právnickými a fyzickými osobami pôsobiacimi v obci a taktiež spolupracuje s politickými stranami a hnutiami, vyvíjajúcimi činnosť v obci, ako aj s rôznymi záujmovými združeniami.

(7) Obec spolupracuje so všetkými subjektmi, ktorých činnosť má alebo môže mať dosah a význam pre obec, najmä z pohľadu zabezpečovania jej samosprávnych funkcií.

(8) Na plnenie úloh samosprávy obce, alebo ak to ustanovuje zákon, vydáva obec všeobecne záväzné nariadenia (ďalej len „nariadenia“).

(9) Nariadenia obce pri výkone samosprávy nesmú byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, v rozpore s ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada SR a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.

(10) Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydať nariadenie len na základe splnomocnenia zákona a v jeho medziach. Také nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou SR, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády, so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.

(11) Postup pri príprave materiálov a podkladov, pri prijímaní nariadení obce, ich vydávaní ako aj spôsob kontroly plnenia týchto nariadení stanovuje zákon č. 369/1990 Zb., tento Štatút a Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Klokoči.

 

§ 6
Vzťah štátu a obce

(1) Na obec možno zákonom preniesť niektoré úlohy štátnej správy, ak je ich plnenie týmto spôsobom racionálnejšie a efektívnejšie. S prenesením úloh na obec štát poskytne obci potrebné finančné a iné materiálne prostriedky.

(2) Obec podlieha dozoru štátu v rozsahu vymedzenom osobitnými zákonmi.

(3) V záujme plnenia úloh obec spolupracuje s orgánmi štátu. Orgány štátu poskytujú obci pomoc v odborných veciach a potrebné údaje z jednotlivých evidencií vedených orgánmi štátu a podieľajú sa na odbornej príprave zamestnancov obce a poslancov obecného zastupiteľstva. Obec poskytuje orgánom štátu potrebné údaje pre jednotlivé evidencie vedené orgánmi štátu alebo pre úradné konania v rozsahu vymedzenom osobitnými zákonmi.

(4) Ak obec dlhodobo, najmenej šesť mesiacov nevykonáva svoju pôsobnosť pri prenesenom výkone štátnej správy a neurobila v tomto čase žiadne opatrenie na zabezpečenie jej výkonu, najbližší orgán štátnej správy, ktorý vykonáva štátnu správu na príslušnom úseku podľa osobitného zákona, písomne vyzve obec na nápravu a určí jej na to lehotu. Ak obec v určenej lehote nezabezpečila nápravu, je príslušný konať orgán štátnej správy podľa prvej vety. Prvá a druhá veta sa nepoužijú, ak ide o rozhodovanie podľa správneho poriadku.

 

2. ČASŤ – MAJETOK OBCE KLOKOČ

§ 7
Všeobecné ustanovenia

(1) Majetok obce tvoria všetky hnuteľné a nehnuteľné veci vo vlastníctve obce vrátane finančných prostriedkov, ako aj pohľadávky a iné majetkové práva obce. Rozsah majetku obce vyplýva z osobitnej právnej úpravy (napr. zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov).

(2) Obec hospodári so svojím majetkom samostatne alebo prostredníctvom správcu majetku obce, ktorým je rozpočtová alebo príspevková organizácia obce. Obec môže svoj majetok vložiť ako vklad do základného imania obchodnej spoločnosti alebo môže zo svojho majetku založiť právnickú osobu.

(3) Svoj majetok obec využíva najmä na: - verejné účely, - výkon samosprávy obce, - podnikateľskú činnosť.

(4) Majetok obce, ktorý slúži pre verejné účely (najmä miestne komunikácie a iné verejné priestranstvá) je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať, pokiaľ jeho používanie obec neobmedzí. Za osobitné užívanie verejného priestranstva obce možno vyberať miestnu daň v súlade s platnou právnou úpravou.

(5) Majetok obce určený na výkon samosprávy obce môže obec použiť na plnenie záväzkov obce, uspokojovanie potrieb obce a na činnosť jej samosprávnych orgánov. Majetok obce môže slúžiť aj ako majetkový základ pre neziskové formy činnosti obce – napr. pri zakladaní nadácií, peňažných fondov, vzdelávacích fondov, verejnoprospešných fondov a pod. Strana 8 z 26

(6) Majetok obce určený na podnikateľskú činnosť slúži najmä ako majetkový základ pre obec samotnú alebo subjekty založené obcou, a to v súlade s právnymi predpismi (najmä Občianskym a Obchodným zákonníkom).

(7) Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné, pokiaľ osobitný právny predpis neustanovuje inak. V prípade dovoleného darovania je obec povinná dohodnúť také podmienky, ktoré nebudú zjavne nevýhodné pre obec (napr. doložky o práve žiadať vrátenie daru za rovnakých podmienok ako vec bola odovzdaná, alebo o možnosti podieľania sa na správe alebo činnosti subjektov, ktorým bol majetok obce darovaný a pod).

(8) Obec vystupuje v majetkových vzťahoch vo svojom mene a na svoju zodpovednosť, pokiaľ osobitné právne predpisy neustanovujú inak.

(9) Evidenciu o stave a pohybe majetku obce vedie obecný úrad v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

(10) Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu obce vymenúvať a odvolávať ich vedúcich/riaditeľov. Obecné zastupiteľstvo je taktiež oprávnené zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe.

(11) Podrobný postup zriaďovania, zrušovania a kontroly rozpočtových a príspevkových organizácií, ako aj zakladania a zrušovania obchodných spoločnosti a iných právnických osôb a vymedzenie rozsahu ich činnosti, práv a povinností môže obecné zastupiteľstvo upraviť v samostatných zásadách.

(12) Obec zakladá alebo zriaďuje právnické osoby s majetkovou účasťou obce v súlade s platnou právnou úpravou. Pritom dbá na to, aby činnosť takýchto subjektov zahŕňala aj činnosti samosprávneho charakteru a aby činnosť týchto subjektov napomáhala všestrannému rozvoju obce.

 

§ 8
Hospodárenie s majetkom obce

(1) Orgány obce a organizácie, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo majetkom štátu, ktorý bol obci zverený, sú povinné hospodáriť s ním v prospech rozvoja obce a jej občanov.

(2) Orgány obce a subjekty s majetkovou účasťou obce sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať.

(3) Orgány obce a organizácie, ktoré nakladajú s majetkom obce, sú povinné tento majetok najmä:
a) udržiavať a užívať,
b) chrániť pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím,
c) chrániť využitím všetkých právnych prostriedkov, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi,
d) viesť v účtovníctve podľa osobitného predpisu,

(4) V majetkových veciach (majetkovoprávnych záležitostiach) obce koná v jej mene navonok starosta obce.

(5) Podrobnosti o hospodárení a nakladaní s majetkom obce upravujú „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Klokoč“, ktoré schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Klokoči. Strana 9 z 26

(6) Zásady hospodárenia s majetkom obce upravujú a vymedzujú najmä:
a) práva a povinnosti organizácií, ktoré obec zriadila, pri správe majetku obce,
b) podmienky odňatia majetku organizáciám, ktoré obec zriadila,
c) postup prenechávania majetku do užívania,
d) nakladanie s cennými papiermi,
e) ktoré úkony organizácií podliehajú schváleniu orgánmi obce,
f) spôsoby výkonu práv vyplývajúcich z vlastníctva cenných papierov a majetkových podielov na právnických osobách založených obcou alebo v ktorých má obec postavenie ovládajúcej osoby alebo rozhodujúci vplyv s dôrazom na transparentnosť a efektívnosť nakladania s majetkom.

 

3. ČASŤ – FINANCOVANIE A ROZPOČET

§ 9
Financovanie

(1) Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho rozpočtu a z ďalších zdrojov.

(2) Obec môže na plnenie svojich úloh použiť návratné zdroje financovania a prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov. Obec môže svoje úlohy financovať aj z prostriedkov združených s inými obcami, so samosprávnymi krajmi a s inými právnickými osobami alebo fyzickými osobami.

(3) Na plnenie rozvojového programu obce alebo na plnenie inej úlohy, na ktorej má štát záujem, môže štát poskytnúť obci štátnu dotáciu.

(4) Ak obci jej vlastné príjmy nepostačujú na plnenie úloh samosprávy, môže jej štát poskytnúť štátnu dotáciu.

(5) Obec si môže na plnenie svojich úloh zriadiť mimorozpočtové peňažné fondy. Na plnenie úloh spoločných pre viac obcí alebo z iného dôvodu môže obec Klokoč v spolupráci s inými obcami zriadiť spoločný fond; správu fondu vykonáva rada fondu ustanovená obcami, ktoré fond zriadili, a to podľa dohodnutých pravidiel.

 

§ 10
Rozpočet

(1) Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce, ktorý sa zostavuje na obdobie jedného kalendárneho roka. Rozpočet obce sa zostavuje v súlade s platnou právnou úpravou a schvaľuje ho Obecné zastupiteľstvo v Klokoči. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tiež zmeny rozpočtu obce, kontroluje čerpanie prostriedkov z rozpočtu obce a schvaľuje záverečný účet obce.

(2) Obec zverejní návrh rozpočtu obce a návrh záverečného účtu obce najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce.

(3) Rozpočet obce obsahuje príjmovú a výdavkovú časť:
a) Príjmovú časť rozpočtu obce tvoria najmä: výnosy miestnych daní a poplatkov podľa osobitného predpisu; nedaňové príjmy z vlastníctva majetku obce a z prevodov vlastníctva majetku obce; príjmy z činnosti obce a jej rozpočtových organizácií podľa osobitného zákona; úroky a iné príjmy z finančných prostriedkov obce; sankcie za porušenie finančnej disciplíny uložené obcou; dary a výnosy dobrovoľných zbierok v prospech obce; podiely na daniach v Strana 10 z 26 správe štátu podľa osobitného predpisu; dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy poskytnuté obci v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok a dotácie zo štátnych fondov; ďalšie dotácie zo štátneho rozpočtu poskytnuté obci v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok; účelové dotácie z rozpočtu vyššieho územného celku alebo z rozpočtu inej obce poskytnuté obci na realizáciu zmlúv podľa osobitných predpisov; prostriedky z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté na konkrétny účel; a iné príjmy ustanovené osobitnými predpismi.
b) Výdavkovú časť rozpočtu obce tvoria najmä: výdavky na výkon samosprávnych pôsobností obce podľa osobitných predpisov a na činnosť rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou; výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy podľa osobitných predpisov; výdavky spojené so správou, údržbou a zhodnocovaním majetku obce a majetku iných osôb, ktorý obec užíva na plnenie úloh; záväzky obce vyplývajúce z plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi a podľa osobitných predpisov; záväzky vzniknuté v rámci spolupráce s inými obcami alebo s vyšším územným celkom, prípadne s ďalšími osobami na zabezpečenie úloh vyplývajúcich z pôsobnosti obce vrátane záväzkov vzniknutých zo spoločnej činnosti; výdavky vyplývajúce z medzinárodnej spolupráce obce; úroky z prijatých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí; výdavky súvisiace s emisiou cenných papierov vydaných obcou a výdavky na úhradu výnosov z nich; a iné výdavky ustanovené osobitnými predpismi.

(4) Prebytok rozpočtu obce možno previesť do mimorozpočtového peňažného fondu obce (najmä do rezervného fondu) alebo do rozpočtu obce na ďalší kalendárny rok. O použití prebytku rozpočtu rozhoduje obecné zastupiteľstvo pri prerokúvaní záverečného účtu obce.

(5) Obec vedie účtovníctvo podľa osobitného zákona. Ročnú účtovnú závierku obce overuje audítor.

(6) Postavenie rozpočtu obce, jeho tvorbu a obsah, pravidlá rozpočtového hospodárenia, tvorbu a použitie mimorozpočtových zdrojov, spôsob finančného vyrovnávania medzi obcami, vzťahy k štátnemu rozpočtu a k rozpočtu samosprávneho kraja ustanovuje osobitný zákon.

 

§ 11
Rozpočtové provizórium

(1) Ak nie je rozpočet obce na nasledujúci rozpočtový rok schválený obecným zastupiteľstvom do 31. decembra bežného roka, spravuje sa rozpočtové hospodárenie v dobe od 1. januára rozpočtového roka do schválenia rozpočtu obce rozpočtovým provizóriom.

(2) Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené v čase rozpočtového provizória sa zúčtujú do rozpočtu obce po jeho schválení v obecnom zastupiteľstve.

(3) Podrobnejšiu úpravu hospodárenia v období rozpočtového provizória upravujú „Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce Klokoč“, ktoré schvaľuje starosta obce.

 

4. ČASŤ – ORGÁNY OBCE

§ 12
Základné ustanovenia

(1) Orgánmi obce sú: a) obecné zastupiteľstvo, b) starosta obce. (2) Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť a zrušiť podľa potreby stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány, najmä obecnú radu, komisie a určuje im náplň práce; môže zriadiť a zrušiť aj ďalšie svoje orgány a útvary, ak tak ustanovuje osobitný zákon.

 

§ 13
Obecné zastupiteľstvo

(1) Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce Klokoč zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce Klokoč na štyri roky.

(2) Spôsob volieb do obecného zastupiteľstva upravuje osobitný právny predpis.

(3) Počet poslancov obecného zastupiteľstva určuje pred voľbami pre celé volebné obdobie obecné zastupiteľstvo obce svojím uznesením.

(4) Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. (5) Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce. Vyhradené je mu najmä:
a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
b) schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, vyhlásiť dobrovoľnú zbierku a ustanoviť jej podmienky, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1 zákona o obecnom zriadení, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu; v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta,
c) schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,
d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok,
e) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku,
f) vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať zhromaždenie obyvateľov obce,
g) uznášať sa na nariadeniach,
h) schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení podľa § 21 ods. 1 zákona o obecnom zriadení,
i) určiť plat starostu podľa osobitného zákona a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie,
j) voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce (ďalej len „hlavný kontrolór“), určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi, Strana 12 z 26
k) schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,
l) zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe,
m) schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
n) zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,
o) udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,
p) ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce,
q) vydávať súhlas s pričlenením obce podľa § 2aa ods. 1. zákona o obecnom zriadení.

(6) Obecné zastupiteľstvo si môže vyhradiť rozhodovanie o akejkoľvek ďalšej otázke života obce.

(7) Obecnému zastupiteľstvu je vyhradené aj rozhodovanie o otázkach určených v zákone Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a v Zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce Klokoč.

(8) Pravidlá rokovania obecného zastupiteľstva, najmä prípravu a obsah rokovania, prípravu podkladov na rokovanie, spôsob hlasovania, uznášania sa a prijímania všeobecne záväzných nariadení obce a uznesení obecného zastupiteľstva, ako aj formy kontroly plnenia uznesení a iné náležitosti sú obsiahnuté v Rokovacom poriadku Obecného zastupiteľstva v Klokoči.

 

§ 14
Komisie obecného zastupiteľstva

(1) Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Ak obecné zastupiteľstvo zriadi komisiu, určí aj jej zloženie a úlohy podľa miestnych podmienok a potrieb.

(2) Každá komisia má predsedu, tajomníka komisie a členov. Predsedu komisie volí obecné zastupiteľstvo z radov poslancov. Tajomníka komisie volí obecné zastupiteľstvo spravidla z radov zamestnancov obce.

(3) Členov komisie volí obecné zastupiteľstvo z poslancov obecného zastupiteľstva a z iných osôb, a to najmä z radov odborníkov vo vzťahu k činnosti komisie.

(4) Predseda komisie: - riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a riadi ich priebeh, spoločne s tajomníkom komisie pripravuje program schôdze, - zostavuje plán činnosti komisie, - organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva, - zastupuje komisiu navonok.

(5) Tajomník komisie: - spoločne s predsedom komisie vypracúva návrh plánu činnosti komisie, - zabezpečuje prípravu programu schôdze komisie, - vedie písomné záznamy o schôdzkach komisie, - zabezpečuje administratívnu agendu súvisiacu s činnosťou komisie, - plní ďalšie úlohy, ktorými ho komisia poverí. 

(6) Komisie v oblasti svojej pôsobnosti najmä: - vypracúvajú stanoviská k záležitostiam a materiálom prerokúvaným orgánmi obce, - vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v obci a predkladajú ich orgánom obce, ktoré sú povinné zaoberať sa nimi a o výsledku komisiu informovať, - kontrolujú spôsob realizácie uznesení obecného zastupiteľstva, dozerajú na hospodárenie s majetkom obce, prípadne s majetkom prenechaným obci do dočasného užívania.

(7) Zasadnutie komisie zvoláva a vedie jej predseda. Bližšie podmienky ohľadom rokovania, hlasovania, uznášania sa komisie a ďalšie náležitosti ohľadom jej činnosti ustanoví obec v Rokovacom poriadku komisií Obecného zastupiteľstva v Klokoči, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo. Ak Rokovací poriadok komisií neustanovuje inak, komisie sa schádzajú podľa potreby, najmenej však raz za pol roka.

(8) Obecné zastupiteľstvo v Klokoči spravidla na svojom prvom zasadnutí v novom funkčnom období zriadi na celé funkčné obdobie stále komisie, určí ich náplň práce a zvolí predsedu, tajomníka a členov komisie. (9) Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.

 

§ 15
Poslanci obecného zastupiteľstva

(1) Poslancov volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Spôsob voľby a počet poslancov upravuje osobitný právny predpis.

(2) Poslanci vykonávajú svoj mandát tak, aby boli hodní dôvery svojich voličov. Pri výkone svojej funkcie sa riadia záujmami obce a jej obyvateľov, vykonávajú ju v súlade s ústavou, s ústavnými a ďalšími zákonmi.

(3) Mandát poslanca vzniká jeho zvolením vo voľbách. Výkonu mandátu sa zvolený poslanec ujíma zložením predpísaného sľubu bez výhrad (vznik funkčného obdobia poslanca), a to spravidla na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva alebo na prvom zasadnutí, ktorého sa zúčastní.

(4) Mandát poslanca zaniká
a) odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,
b) uplynutím funkčného obdobia,
c) vzdaním sa mandátu,
d) právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
e) pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,
f) zmenou trvalého pobytu mimo územia obce,
g) ak počas jedného roka sa nezúčastní ani raz na zasadnutiach obecného zastupiteľstva,
h) v prípadoch podľa § 11 ods. 2 zákona o obecnom zriadení, ak poslanec do 30 dní odo dňa vzniku nezlučiteľnosti funkcií nevykoná právny úkon na odstránenie nezlučiteľnosti funkcií,
i) zrušením obce alebo
j) smrťou.

(5) Mandát poslanca zanikne vzdaním sa len vtedy, ak vzdanie sa bolo urobené ústne do zápisnice alebo písomne; pri písomnom vzdaní sa mandátu jeho účinky nastávajú doručením obecnému úradu. Vzdanie sa mandátu nemožno vziať späť. Strana 14 z 26

(6) Poslanec je oprávnený najmä
a) predkladať obecnému zastupiteľstvu i ostatným orgánom návrhy,
b) interpelovať starostu a členov obecnej rady vo veciach týkajúcich sa výkonu ich práce,
c) požadovať od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených obcou vysvetlenie vo veciach týkajúcich sa ich činnosti,
d) požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť, vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci,
e) zúčastňovať sa na previerkach, na kontrolách, na vybavovaní sťažností a oznámení, ktoré uskutočňujú orgány obce,
f) požadovať vysvetlenia od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie.

(7) Poslanec je povinný najmä
a) zložiť sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní,
b) zúčastňovať sa zasadnutí obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený,
c) dodržiavať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,
d) obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov,
e) informovať na požiadanie voličov o svojej činnosti a činnosti obecného zastupiteľstva,
f) prehlbovať si vedomosti potrebné na výkon funkcie poslanca.

(8) Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru. Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca vznikli, podľa osobitných predpisov platných pre zamestnancov v pracovnom pomere.

(9) Poslancovi možno poskytnúť odmenu najmä vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť výkonu funkcie poslanca. Odmena sa poslancovi poskytuje podľa „Zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Klokoči a členov komisií obecného zastupiteľstva – neposlancov“, ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

 

§ 16
Starosta

(1) Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Spôsob voľby starostu upravuje osobitný zákon.

(2) Starosta je štatutárnym orgánom obce. Starosta môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo o povinnostiach fyzických alebo právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca obce. Poverený zamestnanec obce rozhoduje v mene obce v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.

(3) Starosta najmä:
a) zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady, ak tento zákon neustanovuje inak, a podpisuje ich uznesenia,
b) vykonáva obecnú správu,
c) zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
d) vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce; informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu,
e) rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.

(4) Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonom, alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše do 10 dní od jeho schválenia obecným zastupiteľstvom.

(5) Rozsah úväzku starostu obce stanovuje obecné zastupiteľstvo najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie. Počas funkčného obdobia môže obecné zastupiteľstvo zmeniť rozsah výkonu funkcie starostu len na návrh starostu.

(6) Mandát starostu zaniká
a) odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,
b) uplynutím funkčného obdobia,
c) vzdaním sa mandátu,
d) právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
e) pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,
f) vyhlásením výsledku hlasovania obyvateľov obce o odvolaní starostu, ktorým sa rozhodlo o odvolaní starostu,
g) zmenou trvalého pobytu mimo územia obce,
h) v prípadoch podľa § 13 ods. 3 zákona o obecnom zriadení, ak starosta do 30 dní odo dňa vzniku nezlučiteľnosti funkcií nevykoná právny úkon na odstránenie nezlučiteľnosti funkcií,
i) smrťou,
j) zrušením obce.

 

§ 17
Zástupca starostu

(1) Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu. Ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo. Zástupca starostu môže byť len poslanec obecného zastupiteľstva.

(2) Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať. Ak starosta zástupcu odvolá, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu.

(3) Ak obec zriadi obecnú radu, zástupca starostu je jej členom.

(4) Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.

(5) Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia [§ 13a ods. 1 písm. c) až i) zákona o obecnom zriadení], plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. (6) Zástupcovi starostu, ktorý plní úlohy starostu podľa odseku 5, patrí plat podľa osobitného zákona.

 

§ 18
Obecná rada

(1) Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť obecnú radu. Obecná rada je zložená z poslancov, ktorých volí obecné zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. Obecnú radu a jej členov môže obecné zastupiteľstvo kedykoľvek odvolať. Spôsob volieb upravuje Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva.

(2) Počet členov obecnej rady tvorí najviac tretinu počtu poslancov. V zložení obecnej rady sa prihliada na zastúpenie politických strán, politických hnutí a nezávislých poslancov v obecnom zastupiteľstve. Strana 16 z 26

(3) Obecná rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva. Plní úlohy podľa rozhodnutia obecného zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu poradného orgánu starostu.

(4) Obecná rada sa schádza podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace. Jej zasadnutie zvoláva a vedie starosta alebo zástupca starostu, ak tak neurobí starosta.

(5) Obecná rada je spôsobilá rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov rady. Na prijatie uznesenia obecnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých jej členov.

 

§ 19
Hlavný kontrolór

(1) Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo na šesť rokov. Jeho funkčné obdobie sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce.

(2) Hlavný kontrolór je zamestnancom obce. Plat hlavného kontrolóra je určený podľa zákona o obecnom zriadení.

(3) Funkcia hlavného kontrolóra obce je nezlučiteľná s výkonom funkcie poslanca, starostu, člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec, iného zamestnanca obce a s funkciou podľa osobitných zákonov.

(4) Hlavný kontrolór vykonáva kontrolnú činnosť, pod ktorou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi. Kontrolná činnosť sa nevzťahuje na konanie, v ktorom v oblasti verejnej správy obec rozhoduje o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb.

(5) Kontrolnej činnosti podlieha
a) obecný úrad,
b) rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,
c) právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku, d) osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

(6) Hlavný kontrolór
a) vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d zákona o obecnom zriadení,
b) predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým,
c) vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,
d) predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
e) predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,
f) spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie, 
g) vybavuje sťažnosti,
h) je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo alebo starosta, ak vec neznesie odklad,
i) plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.

(7) Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady (ak bola zriadená) s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.

(8) Hlavný kontrolór je za svoju činnosť zodpovedný obecnému zastupiteľstvu.

(9) Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do akýchkoľvek iných dokumentov, týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom obce a ďalej do všetkých dokladov, ktorých potreba vyplýva z rozsahu jeho oprávnení.

 

§ 20
Obecný úrad

(1) Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom. Obecný úrad nemá právnu subjektivitu.

(2) Obecný úrad najmä
a) zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce,
b) zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva, obecnej rady (ak je zriadená) a komisií,
c) vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí obce,
d) vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia obce.

(3) Prácu obecného úradu riadi starosta alebo prednosta (ak je funkcia prednostu v obci zriadená). Organizáciu obecného úradu, počet zamestnancov a ich pracovné činnosti ustanovuje Organizačný poriadok obecného úradu v Klokoči, ktorý vydáva starosta.

 

§ 21
Prednosta obecného úradu

(1) Starosta obce Klokoč môže zriadiť funkciu prednostu obecného úradu. Ak je v obci zriadená funkcia prednostu, obecný úrad vedie a jeho prácu organizuje prednosta. Prednostu vymenúva a odvoláva starosta.

(2) Prednosta obecného úradu je zamestnancom obce, ktorý zodpovedá za svoju činnosť starostovi. Spolu s ním podpisuje zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva.

(3) Prednosta obecného úradu sa zúčastňuje zasadnutí obecného zastupiteľstva a obecnej rady (ak je zriadená) s hlasom poradným.

 

§ 22
Obecná polícia

(1) Obecnú políciu zriaďuje a zrušuje obec všeobecne záväzným nariadením. V prípade zriadenia obecnej polície sa jej postavenie a úlohy riadia osobitným zákonom.

 

5. ČASŤ – ZHROMAŽDENIE OBYVATEĽOV OBCE A MIESTNE REFERENDUM

§ 23
Zhromaždenie obyvateľov obce

(1) Na prerokovanie vecí územnej samosprávy môže obecné zastupiteľstvo alebo starosta obce zvolať zhromaždenie obyvateľov obce.

(2) Obecné zastupiteľstvo sa môže uzniesť, že rozhodnutie o určitej dôležitej otázke, týkajúcej sa obce, prenesie na zhromaždenie obyvateľov obce.

(3) Podmienky uskutočnenia zhromaždenia obyvateľov obce a hlasovania môže obecné zastupiteľstvo upraviť vo všeobecne záväznom nariadení.

(4) Zhromaždenie obyvateľov obce sa zvoláva oznámením na úradnej tabuli obce Klokoč a na jej webovom sídle, príp. iným vhodným spôsobom (napr. vyhlásením v obecnom rozhlase a pod.) O priebehu verejného zhromaždenia sa spisuje zápisnica, ktorej súčasťou musí byť prezenčná listina prítomných obyvateľov obce.

 

§ 24
Miestne referendum

(1) Miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce vyhlasuje obecné zastupiteľstvo.

(2) Obecné zastupiteľstvo musí vyhlásiť miestne referendum, ak ide o:
a) zlúčenie obcí, rozdelenie alebo zrušenie obce, ako aj zmenu názvu obce,
b) odvolanie starostu,
c) petíciu skupiny obyvateľov obce aspoň 30 % oprávnených voličov,
d) zmenu označenia obce, alebo e) ak tak ustanovuje osobitný zákon.

(3) Obecné zastupiteľstvo môže vyhlásiť miestne referendum aj o iných dôležitých otázkach týkajúcich sa samosprávy obce.

(4) Výsledky miestneho referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov účastníkov miestneho referenda. Obec vyhlási výsledky miestneho referenda do troch dní od doručenia zápisnice o výsledkoch hlasovania na úradnej tabuli a na webovom sídle obce.

(5) Podrobnosti o organizácií miestneho referenda upraví obec v osobitnom všeobecne záväznom nariadení. 

 

6. ČASŤ – SPOLUPRÁCA

§ 25
Vnútroštátna spolupráca

(1) Obec Klokoč môže spolupracovať s inými subjektmi na základe zmluvy uzavretej na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti, na základe zmluvy o zriadení združenia obcí, zriadením alebo založením právnickej osoby podľa osobitného zákona.

(2) Zmluva uzavretá na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti sa uzatvára na určitý čas alebo na neurčitý čas. Jej predmetom nemôže byť vznik právnickej osoby. Zmluva musí mať písomnú formu, inak je neplatná.

(3) Ak obec spolupracuje s inými obcami, táto spolupráca sa riadi zásadami zákonnosti, vzájomnej výhodnosti a súladu s potrebami obyvateľov obcí. Obce majú pri vzájomnej spolupráci rovnaké postavenie.

(4) Obec Klokoč môže v spolupráci s inými obcami zriaďovať združenia obcí alebo do takýchto združení obcí vstupovať. Združenie obcí je právnická osoba. Predmetom činnosti združenia obcí je najmä oblasť sociálnych vecí, starostlivosti o životné prostredie (predovšetkým zhromažďovanie, odvoz a spracúvanie komunálneho odpadu, odvádzanie a čistenie odpadových vôd), miestna doprava, oblasť školstva, kultúry a miestny cestovný ruch; svojou činnosťou združenie obcí napomáha vytvárať podmienky na plnenie úloh obcí, ako aj úloh vyššieho územného celku.

 

§ 26
Medzinárodná spolupráca

(1) Obec môže v rozsahu svojej pôsobnosti spolupracovať s územnými a správnymi celkami alebo s úradmi iných štátov vykonávajúcimi miestne funkcie. Má právo stať sa členom medzinárodného združenia územných celkov alebo územných orgánov (napr. Európske zoskupenie územnej spolupráce, euroregión a pod.).

(2) Dohoda alebo členstvo v medzinárodnom združení nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, so zákonmi a s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, alebo s verejným záujmom.

(3) Ak o to obec požiada, okresný úrad v sídle kraja posúdi návrh dohody alebo členstvo v medzinárodnom združení.

(4) Obec zasiela rovnopis uzatvorenej dohody alebo dokladu o členstve v medzinárodnom združení okresnému úradu v sídle kraja, ktorý vedie ich evidenciu. 

 

7. ČASŤ – ČESTNÉ OBČIANSTVO, OCENENIA OBCE, KRONIKA OBCE

§ 27
Úvodné ustanovenia

(1) Obec Klokoč môže udeliť tieto verejné uznania:
a) Čestné občianstvo obce Klokoč
b) Cena obce Klokoč
c) Cena starostu obce Klokoč
d) odmeny obce.

(2) Bližšie podrobnosti ohľadom udeľovania Čestného občianstva obce, Ceny obce, Ceny starostu obce a odmien obce môže obecné zastupiteľstvo upraviť všeobecne záväzným nariadením.

 

§ 28
Čestné občianstvo

(1) Osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľaďovanie obce, ochranu jej záujmov a šírenie jej dobrého mena, alebo osobám, ktoré obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi (ďalej len „poctený“), môže obecné zastupiteľstvo udeliť Čestné občianstvo obce Klokoč.

(2) O udelení čestného občianstva rozhoduje obecné zastupiteľstvo, a to 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

(3) O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje starosta. Listinu možno vyhotoviť aj dvojjazyčne s tým, že druhé vyhotovenie je v jazyku pocteného.

(4) Odovzdanie listiny poctenému sa vykonáva slávnostným spôsobom. Poctený občan sa pri tejto príležitosti alebo pri svojej prvej návšteve obce zapíše do Pamätnej knihy obce Klokoč (ak je Pamätná kniha zriadená).

(5) Spolu s listinou sa poctenému odovzdáva aj vecný dar. Jeho formu schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

(6) O udelení čestného občianstva sa urobí zápis do Kroniky obce Klokoč. Zápis obsahuje najmä meno osoby, ktorej bolo čestné občianstvo udelené, dátum udelenia čestného občianstva a stručné zdôvodnenie udelenia čestného občianstva.

 

§ 29
Cena obce

(1) Cena obce Klokoč sa udeľuje za:
a) vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej alebo verejno-prospešnej činnosti,
b) činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúry rozvoj obce, alebo jej propagáciu doma i v zahraničí,
c) činnosť osôb pri záchrane ľudských životov, majetku obce a jej občanov. 

(2) Návrhy na udelenie ceny môžu obecnému zastupiteľstvu predkladať poslanci, starosta, príp. aj obyvatelia obce. Návrhy musia byť riadne odôvodnené. O udelení ceny rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

(3) Cenu obce Klokoč tvorí plaketa s erbom obce a peňažná odmena, ktorej výšku stanoví obecné zastupiteľstvo. K Cene obce sa vydáva potvrdenie (preukaz) o jej udelení, v ktorom je uvedené meno, adresa, dátum narodenia pocteného, dátum udelenia ceny, pečiatka obce a podpis starostu. Formu vecného daru schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

(4) Cenu obce Klokoč slávnostne odovzdáva poctenému starosta obce.

(5) Cena obce Klokoč sa môže udeliť aj opätovne tej istej osobe, najskôr však po uplynutí 2 rokov.

(6) Cena obce sa môže udeliť i po smrti – in memoriam. V takomto prípade sa cena odovzdá rodinným príslušníkom pocteného.

(7) Cena obce sa za 1 kalendárny rok môže udeliť najviac 5 osobám.

(8) O udelení Ceny obce sa urobí zápis do Kroniky obce Klokoč. Zápis obsahuje najmä meno osoby, ktorej bola Cena obce udelená, dátum jej udelenia a stručné zdôvodnenie udelenia Ceny obce.

(9) O udelení Ceny obce sa urobí zápis aj do Pamätnej knihy obce Klokoč (ak je Pamätná kniha zriadená).

 

§ 30
Cena starostu obce

(1) Cena starostu obce sa udeľuje občanom obce za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech rozvoja obce. O jej udelení rozhoduje starosta obce.

(2) Cenu starostu obce Klokoč tvorí vecný dar v hodnote, ktorú schváli obecné zastupiteľstvo.

(3) Cena starostu obce sa za 1 kalendárny rok môže udeliť najviac 3 osobám.

(4) O udelení Ceny starostu obce sa urobí zápis do Kroniky obce Klokoč. Zápis obsahuje najmä meno osoby (názov subjektu), ktorej (ktorému) bola Cena starostu obce udelená, dátum jej udelenia a stručné zdôvodnenie udelenia Ceny starostu obce.

(5) O udelení Ceny starostu obce sa urobí zápis aj do Pamätnej knihy obce Klokoč (ak je Pamätná kniha zriadená).

 

§ 31
Odmeny obce

(1) Obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh starostu môže udeliť z obecných prostriedkov vecné dary a odmeny, a to najmä osobám za aktívnu prácu v orgánoch samosprávy, za aktívnu prácu v prospech všestranného rozvoja obce, za prácu pri jej zveľaďovaní, za reprezentáciu obce a pod. O forme a výške odmeny rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

 

§ 32
Kronika obce

(1) Kronika obce Klokoč sa vedie v úradnom jazyku.

(2) Zápisy do kroniky sa vykonávajú v štvrťročných intervaloch. Zápisy chronologicky dokumentujú fakty zo spoločenského a hospodárskeho života obce. Sú hodnoverným svedectvom o ľuďoch a o udalostiach v obci.

(3) Spracovaním zápisov do kroniky je poverený obecný kronikár, ktorého menuje a odvoláva starosta.

(4) Text jednotlivých zápisov do kroniky schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

 

8. ČASŤ – POMOC PRI MIMORIADNYCH SITUÁCIÁCH

§ 33
Dobrovoľný hasičský zbor obce

(1) Na zdolávanie požiarov a vykonávanie záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach obec zriaďuje Dobrovoľný hasičský zbor obce (DHZ-O) Klokoč. Podrobnosti o organizácii, forme a spôsobe činnosti, materiálno-technickom vybavení a ďalších podmienkach činnosti Dobrovoľného hasičského zboru obce, ako aj ďalšie podrobnosti na úseku ochrany pred požiarmi upraví obec v príslušných predpisoch (najmä Štatút DHZ-O, Požiarny poriadok obce a pod.).

(2) Ak obec nezriadi Dobrovoľný hasičský zbor obce Klokoč, môže v spolupráci s inou obcou zriadiť aj tzv. Spoločný DHZ-O na zdolávanie požiarov a vykonávanie záchranných prác alebo sa môže dohodnúť s iným hasičským zborom, že tento bude plniť úlohy DHZ-O Klokoč.

 

§ 34
Pomoc obyvateľom

(1) Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc.

(2) Za účelom pomoci obyvateľom, ochrany zdravia, majetku a životného prostredia vypracúva obec Klokoč plány záchranných prác a ďalšiu dokumentáciu na úseku civilnej ochrany obyvateľstva a udržiava ju v aktuálnom stave.

(3) Obec organizuje, riadi a vykonáva záchranné práce v čase nebezpečenstva povodne. V prípade nevyhnutnej potreby vyžaduje od fyzických a právnických osôb plnenie všeobecných povinností pri ochrane pred povodňami.

(4) Obec zabezpečuje evakuáciu, dočasné ubytovanie a stravovanie evakuovaného obyvateľstva, a podľa možností obce i ochranu majetku obyvateľov.

(5) Obec je povinná pomáhať pri likvidácii a odstraňovaní následkov živelnej pohromy a havárií prostredníctvom Dobrovoľného hasičského zboru obce Klokoč a v spolupráci s ďalšími právnickými a fyzickými osobami a organizáciami štátu. 

 

§ 35
Pomoc obci

(1) Starosta môže uložiť právnickej alebo fyzickej osobe povinnosť poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

(2) Právnická a fyzická osoba sú povinné poskytnúť osobnú a vecnú pomoc pri záchranných prácach a odstraňovaní následkov mimoriadnej udalosti v obci.

(3) Právnická alebo fyzická osoba, ktorá poskytla osobnú alebo vecnú pomoc, má právo na náhradu účelne vynaložených nákladov a prípadnú náhradu škody v súlade s platnou právnou úpravou.

 

9. ČASŤ – SPOLOČNÉ, ZRUŠOVACIE A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 36
Spoločné, zrušovacie a záverečné ustanovenia

(1) Štatút obce Klokoč je základnou vnútornou právnou normou obce Klokoč. Všetky všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva, individuálne akty a iné organizačné predpisy obce musia byť v súlade s týmto Štatútom.

(2) Štatút obce, ako aj všetky jeho zmeny a dodatky schvaľuje obecné zastupiteľstvo 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

(3) Štatút obce Klokoč bol schválený Obecným zastupiteľstvom obce Klokoč uznesením č. 41/2019 z dňa 25.6.2019.

(4) Štatút obce Klokoč nadobúda platnosť dňom jeho schválenia a účinnosť dňom 1.7.2019.

(5) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto Štatútu sa ruší Štatút obce Klokoč, schválený uznesením č. 56/2008 z dňa 27.03.2008, vrátane všetkých jeho zmien a doplnkov.

 

V Klokoči, dňa 25.6.2019                                                                             ...........................................
                                                                                                                            Radoslav Hruška
                                                                                                                                     starosta 

 

PRÍLOHY  Príloha č. 1 Erb obce Strana 26 z 26 Príloha č. 2 Vlajka obce
Viac v odkaze: Štatút obce Klokoč 

 

 

Obsah

1. ČASŤ – OBEC
Úvodné ustanovenia 
Územie obce a postavenie obce .
Symboly obce
Obyvatelia obce
Samospráva obce
Vzťah štátu a obce

2. ČASŤ – MAJETOK OBCE KLOKOČ
Všeobecné ustanovenia
Hospodárenie s majetkom obce

3. ČASŤ – FINANCOVANIE A ROZPOČET
Financovanie
Rozpočet
Rozpočtové provizórium

4. ČASŤ – ORGÁNY OBCE
Základné ustanovenia
Obecné zastupiteľstvo
Komisie obecného zastupiteľstva
Poslanci obecného zastupiteľstva
Starosta
Zástupca starostu
Obecná rada
Hlavný kontrolór
Obecný úrad
Prednosta obecného úradu
Obecná polícia

5. ČASŤ – ZHROMAŽDENIE OBYVATEĽOV OBCE A MIESTNE REFERENDUM
Zhromaždenie obyvateľov obce ..
Miestne referendum

6. ČASŤ – SPOLUPRÁCA
Vnútroštátna spolupráca
Medzinárodná spolupráca

7. ČASŤ – ČESTNÉ OBČIANSTVO, OCENENIA OBCE, KRONIKA OBCE
Úvodné ustanovenia
Čestné občianstvo
Cena obce
Cena starostu obce
Odmeny obce
Kronika obce

8. ČASŤ – POMOC PRI MIMORIADNYCH SITUÁCIÁCH
Dobrovoľný hasičský zbor obce
Pomoc obyvateľom
Pomoc obci

9. ČASŤ – SPOLOČNÉ, ZRUŠOVACIE A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Spoločné, zrušovacie a záverečné ustanovenia 

PRÍLOHY
Erb obce
Vlajka obce

 

Zverejnené 16.07.2019

Telefón a pošta

Prvá telefónna linka spájajúca obec Klokoč s okolitým svetom bola zriadená už v tridsiatych rokoch pre žandársku stanicu. Po jej presídlení do Kalinky však stĺpy telefónneho vedenia do Klokoča zostali. Už v roku 1943 zaplatili občania peniaze na opravu a dobudovanie telefónneho vedenia. Telefónu sa však vtedy nedočkali.

 

Rezolúcie

V už spomenutej rezolúcii členov demokratickej strany z 5.januára 1947 sa v bode 10 uvádza: „Žiadame konečné dobudovanie telefónnej linky. Stĺpy stoja už niekoľko rokov, náklad na dobudovanie zaplatený už v roku 1943, pojatý do programu a plánu – žiaľ Bohu – dosiaľ prevedený a dobudovaný nie je.“

Štylistika rezolúcie ukazuje na vtedajšieho správcu školy Pavla Vonkomera. Ten sa nakoniec najväčšou mierou pričinil o to, že dňa 25.novembra 1947 bol inštalovaný do obce telefón a bola zriadená verejná hovorňa.

Telefón spájal obec s poštovým úradom vo Zvolenskej Slatine. Peniaze na dobudovanie telefónu zaplatili občania v roku 1948. 

 

Pošta

Klokoč mal vtedy i predtým poštu vo Zvolenskej Slatine, odkiaľ zásielky prichádzali každý druhý deň. V posledných troch desaťročiach pre Klokoč slúžil poštový úrad v Slatinských Lazoch.

Ďalší telefón v obci získala tu zriadená lesná správa po vybudovaní kultúrneho domu i miestny národný výbor, tiež jednotné roľníckej družstvo, obchod Jednota a v roku 1972 aj základná škola. Po zrušení miestnej školy telefón dostala materská škola.

Obec

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Zvoz odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17
18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Sociálne siete

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Triedený zber komunálnych odpadov

Natur-pack

Sviatok

Meniny má Kamila

Zajtra má meniny Dušana

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Pamätná kniha

Kniha

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 18. 7. 2024
slabý dážď 30 °C 17 °C
piatok 19. 7. zamračené 28/17 °C
sobota 20. 7. slabý dážď 27/17 °C
nedeľa 21. 7. slabý dážď 24/17 °C