Flóra a fauna

Doteraz sa v lesoch zachovali najmä smrečiny, jedliny, bučiny a dubiny, pri potokoch rastie jelša a vŕba na pasekách lieska. V Polome rastú i čučoriedky. Postupne zanikajú lokality vzácnej korunky strakatej a chráneného žltohlavu európskeho. Ochranu si zasluhuje i v Polome sa nachádzajúci vemenník dvojlistý.Zo zvieracej ríše je tu zastúpený jeleň, srnec, diviak, zo šeliem líška, rys, divá mačka, kuna lesná a v tuhých zimách i vlk. Z dravých vtákov je známy jastrab veľký, myšiak hôrny, jastrab krahulec, sokol myšiar a sokol sťahovavý. V horských studničkách žije salamandra škvrnitá.